Radek Antonín Škrabal (* 1975 v Brně) - Unavená tanečnice (2015)

Radek Škrabal pracuje především s klasickým materiálem pálenou hlínou. Ve svém výtvarném uvažování se obrací až k egyptskému a etruskému umění, které jej fascinuje napětím mezi jednoduchostí v celkovém pojetí sochy a smyslem pro stylizovaný nebo naturalisticky uchopený detail. Během studia na Akademii rozvíjel téma baletek a tanečnic. V sálech Národního divadla sledoval dívky při nácviku i v momentech odpočinku a vytvořil řadu kresebných i sochařských skic, několik portrétů a figuru v životní velikosti nazvanou Unavená tanečnice (2015). V této výrazné soše zachytil silný moment po a před náročným duchovním a fyzickým výkonem, což potvrzuje napětí mezi jemnou modelací obličeje, rukou a hrudníku, a expresivně zpracovanými končetinami, v nichž „vibruje“ nakumulovaná tíže. Významný je také samotný postoj figury, tedy lehký kontrapost s dynamicky natočenou hlavou a rukama za zády, v němž lze spatřovat Škrabalův obdiv k dědictví antického umění, ale i respekt k tvorbě Vincence Makovského a Jana Štursy.  

Vedle figur utvářejí důležitou linii Škrabalovy tvorby portréty. Přestože mezi nimi převažují zejména ženské busty, nejnovější sochařský portrét je věnován českému průmyslníkovi a zakladateli motocyklové firmy JAWA Františku Janečkovi. Citlivě modelované partie obličeje zde kontrastují se stylizovaným poprsím v obleku a košili, která právě po vzoru etruských náhrobních portrétů pomáhá odhalit typ ztvárněného jedince. Naddimenzovaná hmota ramen a hrudníku vyjadřuje klid a odhodlání, a zároveň portrétu dodává výraz cílevědomého člověka, jehož dílo přestálo v proměně československého státu několik režimů. V tomto ohledu nám Janečkův portrét připomíná nejen fakt, že zvuk tovární značky Jawa je stále u nás i ve světě živý, ale také poukazuje na tvůrčí energii našeho národa.

Radek Škrabal studoval v ateliéru prof. Jana Hendrycha v letech 2009–2015. V roce 2014 absolvoval studijní stáž na Akademii krásných umění v italské Carraře, v sochařském ateliéru Piera Giorgia Balocchiho. V letech 2010–2018 působil na uměleckých stážích v ateliéru Jána Zoričáka ve francouzském Talloires.

Radek Antonín Škrabal (*1975 in Brno) - Tired Dancer (2015)

Radek Škrabal works mainly with the classic material of fired clay. In his artistic thinking, he turns to Egyptian and Etruscan art which fascinates him with the tension between simplicity in the overall concept of sculpture and a sense of stylized or naturalistic detail. During his studies at the academy, Škrabal developed the theme of ballerinas and dancers. In the National Theatre, he watched the girls in rehearsal and in the moments of rest, and created a series of sketches and sculptures, several portraits and a life-size figure entitled Tired Dancer (2015). In this striking sculpture, Škrabal captures a powerful moment after and before a demanding spiritual and physical performance, as evidenced by the tension between the delicate modelling of the face, hands and chest, and the expressively rendered limbs in which the accumulated weight “vibrates”. Also significant is the very posture of the figure, a slight counter-position with the head dynamically turned and the hands behind the back, in which one can see Škrabal's admiration for the legacy of ancient art, as well as his respect for the work of Vincenc Makovský and Jan Štursa.

Alongside figures, portraits form an important part of Škrabal's oeuvre. Although female busts prevail, the most recent sculptural portrait is dedicated to František Janeček, the Czech industrialist and founder of the JAWA motorcycle company. The sensitively modelled parts of the face contrast with the stylized bust in suit and shirt, which, following the example of Etruscan tomb portraits, helps to reveal the type of the individual portrayed. The oversized mass of the shoulders and chest conveys calmness and determination, while at the same time giving the portrait the expression of a resourceful man whose work has survived several regimes in the transformation of the Czechoslovak state. In this respect, Janeček's portrait reminds us not only that the Jawa brand is still alive in this country and in the world, but it also points to the creative energy of the Czech nation.

Radek Škrabal studied in the studio of Prof. Jan Hendrych in 2009-2015. In 2014 he completed a study stay at the Academy of Fine Arts in Carrara, Italy, in the sculpture studio of Piero Giorgio Balocchi. In 2010-2018 he worked as an artist in residence in the studio of Ján Zoričák in Talloi, France

Zavřít
Loading...