Jan Hendrych (*1936 v Praze) - Strážci a Hlavy / sochařský soubor ze smaltovaného kovu

V návaznosti na legendární sympozia kovu uskutečněná v průběhu šedesátých let vzniklo v roce 2006 v Ostravě sympozium Smalt Art Vítkovice, které umělcům nabízí vzácnou příležitost pracovat s technikou smaltu. Jan Hendrych se zúčastnil celkem tří ročníků tohoto sympozia, a sice v letech 2009, 2010 a 2012. Kromě souboru expresivních obrazů tam vytvořil konvolut kovových soch, na jejichž povrch byl za vysoké teploty nataven celistvý povlak silikátového skla, tedy smalt. Díky tomu, že vítkovické pece svými rozměry dovolují smaltovat i velké formáty, mohl Jan Hendrych rozvíjet sochy běžných rozměrů i nadživotních velikostí. K nejpůsobivějším patří zejména figury s tematikou strážců, v nichž postava „vyrůstá“ z pravoúhlého soklu. Příkladem je socha Strážce – Na památku Huga Demartiniho (2012), ve které Hendrych vzdal hold svému příteli-sochaři. Formou krychle citlivě odkázal nejen na Demartiniho zájem o principy neokonstruktivismu a minimalismu, ale i na obecně platnou koncepci pomníku. Výraznou dramatičnost a vnitřní napětí Hendrych docílil i ve dvou monumentálních figurách – Strážce a Strážce – žena (2012), v  nichž postavil do kontrastu oblý tvar hlavy a měkce splývající plášť s naopak ostrými hranami kovových plátů. Tímto přístupem citlivě propojil technicistní princip samotné „výrobní“ technologie s čistě intuitivním přístupem gestické malby. Kaligraficky cítěnými černými a červenými záznamy na bílém podkladu Hendrych hmotu soch navíc vizuálně dematerializoval a navodil zde pocit, jakoby se před námi v prostoru vznášela křehká kresba.

Přestože sochy vytvořené technikou smaltu při svém vzniku vyžadují přísnou racionální přípravu, tedy matematický propočet kovových dílců a následné sestavení do kompozičně i technicky nosného celku, neztrácejí tato díla na velkorysosti a uvolněnosti, které známe z Hendrychových klasicky modelovaných soch.

Jan Hendrych (* 1936 in Prague) - Guardians and Heads / sculpture series of enamelled metal

Following on from the legendary metal symposiums held in the 1960s, the Smalt Art Vítkovice symposium was established in Ostrava in 2006, offering artists a rare opportunity to work with the enamel technique. Jan Hendrych participated in three runs of this event, in 2009, 2010 and 2012. Apart from a series of expressive paintings, he created a series of metal sculptures, with an even coating of silicate glass, i.e. enamel, applied on the surface at high temperature. Thanks to the fact that the dimensions of the Vítkovice ironwork allows for enamelling large formats, Jan Hendrych could produce sculptures of conventional dimensions as well as larger-than-life ones. Among the most impressive are the figures on the subject of guardians, in which the figure "grows" out of a rectangular plinth. An example is the sculpture Guardian - In Memory of Hugo Demartini (2012) in which Hendrych paid tribute to his sculptor friend. With a cubic form, he sensitively referenced not only Demartini's interest in the principles of neo-constructivism and minimalism but also the general concept of monument. Hendrych achieved a distinct dramatic and inner tension in two monumental figures - Guardian and Guardian - Woman (2012) in which he contrasted the round shape of the head and a softly flowing cloak with the sharp edges of metal sheets. With this approach, he sensitively linked the technical principle of the "production" technology and the purely intuitive approach of gestic painting. In addition, Hendrych visually dematerialized the mass of the sculptures by calligraphic black and red records on a white base, evoking the perception of a fragile drawing floating in space in front of us.  

   Although the sculptures created using the enamel technique require rigorous rational preparation, i.e. mathematical calculation of the metal parts and the subsequent assembly into a compositionally and technically functional whole, these works do not lack the generosity and relaxdness seen in Hendrych's classically modelled sculptures.

Zavřít
Loading...