Jana Bačová Kroftová (* 1972 v Hradci Králové) - Splývání (2012)

Jana Bačová Kroftová se zabývá portrétní i figurální tvorbou. Pracuje s mimořádnou lehkostí, jak dokládá projekt Každý den, kdy autorka každé ráno vytvořila skicu významné osobnosti narozené v daný den. V rámci tohoto portrétního cyklu se vnitřně vymezovala vůči negativním pocitům a skepsi, plynoucích z aktuálního politického dění, a na sociálních sítích denně připomínala „někoho výjimečného, inspirativního, někoho, na koho stojí za to se dívat“. Se stejnou samozřejmostí a nadhledem Bačová tvoří i velkoformátová díla, k nimž řadíme aktuálně vystavené sousoší Splývání (2012). Dvojice hlav – mužská a ženská – provedená ve značně naddimenzovaném měřítku vznikla jako odpověď na autorčiny úvahy o vztahu muže a ženy ve smyslu prostorové souvztažnosti i jejich emocionálních vazbách. Zatímco lyricky položená ženská hlava má zdůrazněný obličej, který ubíhá do jemně formované siluety, mužská hlava ční v dominantní pozici a akcentuje kompaktnost mozkovny. Obě hlavy se navíc „zanořují“ do země, takže navozují pocit, jakoby splývaly na povrchu zemské hmoty podobně jako na vodní hladině. Přestože kompozičním pojetím tohoto sousoší Bačová nezapře svého učitele, Jana Hendrycha, který ji „ovlivnil barokní dramatickou modelací a kompozicí,“ v přístupu k sochařskému tvaru zde dospěla k velkorysé stylizaci a důrazu na konceptuální chápání sochy. 

Jana Bačová Kroftová  studovala v ateliéru prof. Jana Hendrycha v letech 1990–1997. V roce 1993 absolvovala studijní stáž na Royal Academy of Fine Art v Gentu a posléze v roce 1995 na School of Art – National University v Canbeře. Žije a pracuje v Praze.

Jana Bačová Kroftová (*1972 in Hradec Králové)

Jana Bačová Kroftová centres on portrait and figurative work. She works with extraordinary ease, as evidenced by the Every Day project, where the artist every morning created a sketch of a significant person born on the given day. In this portrait series, she internally coped with the negative feelings and scepticism arising from the political events, and on the social media she daily commemorated "someone special, inspiring, someone worth looking at". Bačová creates large-scale works with the same spontaneity and aloofness, including the currently exhibited sculpture Blending (2012). The pair of heads - male and female - executed on a considerably oversized scale was created as a response to the artist's reflections on the relationship between men and women in terms of spatial correlation and their emotional connection. While the lyrical female head has an accentuated face that continues into a softly formed silhouette, the male head towers in a dominant position, accentuating the compactness of the brain. In addition, both heads "plunge" into the ground, giving the impression that they are merging with the earth's surface, much like with the surface of water. Although the compositional concept of this sculpture echoes Bačová’s teacher Jan Hendrych who "influenced her with baroque dramatic modelling and composition," in her approach to sculptural form as seen here she arrived at a generous stylization and emphasis on the conceptual understanding of sculpture.

Jana Bačová Krofotvá studied in the studio of Prof. Jan Hendrych in 1990-1997. In 1993 she completed a study stay at the Royal Academy of Fine Art in Ghent and then in 1995 at the School of Art - National University in Canberra.  She lives and works in Prague.

Zavřít
Loading...