Jan Hendrych (*1936 v Praze) Postavy z dávných legend i současnosti / sochařský soubor z francouzského betonu

Figura utváří hlavní osu Hendrychovy tvorby. Je symbolem lidské mytologie, onoho velkého příběhu člověka, jenž se začíná v časech antických bájí a křesťanských legend, a vine se dlouhými staletími až do dnešních dní. Snad proto Hendrych nestraní určitému motivickému okruhu a se stejným zaujetím rozvíjí civilistní i mytická témata. Socha Řeznice (2019) představuje typ bodré ženy moderní doby. Statickým postojem pevně ukotveným v zemi tato zavalitá figura v neforemné zástěře napovídá o své povaze – tvrdé realistce, která vládne svaly a pro ostré slovo nechodí daleko. Přestože při vzniku tohoto díla Hendrych nehledal inspiraci v realitě, nýbrž pracoval intuitivně veden vlastní fantazií, socha má v lidském světě svoji „předlohu“. V jednom malém pražském řeznictví, kde den co den obsluhuje kupující, aniž by cokoliv tušila o své betonové dvojnici. 

Pozoruhodný příběh přináší taktéž socha Svatý František – Divý muž (2021), v němž Hendrych propojil duchovní sílu křesťanské legendy se zdánlivě neslučitelnou energií divých přírodních kmenů. Inspirován příběhem známého světce, zakladatele žebravého řádu františkánů, Hendrych vytvořil figuru, v níž postavil do kontrastu úzký asketický obličej a hmotné roucho. Těžký rozervaný plášť obydlel figurami ptáků a pod nadzvednutý cíp schoulil divokého králíka. Zvířata, která Svatý František po celý život ochraňoval a jimž podle legendy dokonce kázal, zde Hendrych povýšil na univerzální symboly světcovy lásky ke všem živým tvorům. Jemnocit protkaný pevnou křesťanskou vírou tedy prolnul s hlubinnými silami přírody samotného lůna země. Zemité jakoby erozí rozpukané tělo „korunoval“ černou patinou, která však z temné figury nečiní přízrak, ale naopak světélkující bytost, jež svatá a zároveň divá, pokorně kráčí za svými sny, aniž by vnímala samotu a vyčerpání.

Zadívejme se tedy do nitra Hendrychových soch a nechme rozeznít všechny emoce a pocity, které v nás rozdmýchají. Nezapomínejme při tom, že příběh každé z nich je otevřený a že je to na nás, divácích, abychom hádanku proměnili ve vyprávění. Nebojme se tedy interpretovat svobodně a nechme se unášet i samotným výtvarným tvaroslovím těchto děl.  Vždyť dynamičnost forem, přesahy do oblastí neklasického uchopení hmoty a expresivní deformace (Divadelní figura, 2018 jasně vypovídají o tom, že Hendrychovo sochařství je živoucí a proměnlivé a přesto názorově pevné, podobně jako je dynamický a přesto duchovně ukotvený život každého z nás. 

 

Jan Hendrych (*1936 in Prague) Figures from ancient legends and the present / sculpture series of French concrete

The figure makes up the main axis of Hendrych's work. It is a symbol of human mythology, of that great story of man that begins in the of ancient myths and Christian legends and winds its way through the centuries to the present. Perhaps this is why Hendrych does not shy away from a certain circle of motifs and develops both civil and mythical subjects with equal passion. The sculpture of the Butcher Woman (2019) presents a type of a good-natured woman of the modern times. With its static posture firmly anchored in the ground, this stocky figure in a shapeless apron signals her nature - a hardcore realist who knows how to use her muscles and has no problem with strong language. Although in creating this work Hendrych did not look to reality for inspiration but worked intuitively, led by his imagination, the sculpture has its "template" in the human world, in a small butcher's shop in Prague where she serves customers day after day without suspecting anything about her concrete double.         

A remarkable story is also conveyed by the sculpture Saint Francis - The Wild Man (2021) in which Hendrych combines the spiritual power of Christian legend with the seemingly incompatible energy of wild indigenous tribes. Inspired by the story of the well-known saint, founder of the mendicant Franciscan order, Hendrych created a figure in which he contrasted a narrow, ascetic face and material robes. He inhabited the heavy torn cloak with figures of birds and a wild rabbit huddled under the raised tip of the cloak. The animals which Saint Francis protected throughout his life and to which, according to legend, he even preached, are elevated by Hendrych to universal symbols of the saint's love for all living creatures. Thus, he blended sensitivity tinged with firm Christian faith with the forces of nature in the very womb of the earth. He "crowned" the earthy body that appears eroded with black patina which, however, does not turn the dark figure into a phantom but into a luminous being that, at once holy and wild, humbly follows his dreams without perceiving loneliness or exhaustion.

Thus, let us look inside Hendrych's sculptures and let us resound all the emotions and feelings they stir up in us. Let us not forget that the story of each of them is open and that it is up to us, viewers, to turn the riddle into a narrative. Let us not be afraid to interpret them freely and allow ourselves to be carried away by the visual morphology of these works. After all, the dynamics of the forms, the overlaps into the realms of non-classic grasp of matter and expressive deformation (Theatrical Figure, 2018) clearly testify to the fact that Hendrych's sculpture is vibrant and changeable, yet firm in opinion, just as our lives are dynamic yet spiritually anchored.

Zavřít
Loading...