Zuzana Kantová (* 1986 v Klatovech) - Posezení (2013)

Zuzana Kantová se dlouhodobě soustředí na fenomén ženství, který v jejím pojetí nese zcela konkrétní symboliku ženy jako archetypální postavy. Socha Posezení (2013) navazuje na Kantové diplomovou práci Šesterem stehen a inovativně přehodnocuje nazírání na jeden z eroticky podbarvených symbolů ženské krásy – odhalené nohy. Jelikož jako předloha autorce posloužily vlastní končetiny, výsledné dílo nejenže prokazuje parametry citlivé modelace a pochopení anatomické stavby, ale svým odlitím do hladkého betonu navíc evokuje zranitelnost a křehkost ženské kůže. Ovšem konečná orientace díla chodidly vzhůru a naddimenzování partií stehen diváka nakonec vyzve, aby radikálně přehodnotil svůj zažitý postoj a na ženské nohy pohlédl jako na utilitární „sokly“, které nesou hlavní část díla, totiž červenou zahradní stoličku. V tomto kontextu se samotný námět sochy stává paradoxem, v jehož rámci se kontrapozice – nohy trčící v dehonestující pozici a židlička umístěná v nefunkční výši – stává ústředním iritujícím prvkem, který diváka nenechá chladným a nemilosrdně bortí jeden společenský stereotyp za druhým. 

Zuzana Kantová studovala v ateliéru prof. Jana Hendrycha v letech 2007–2013. V roce 2010 absolvovala International Summer Academy of Fine Arts v Salcburku a v roce 2011 studijní stáž na Taipei National University of the Arts. Žije a pracuje v Chaloupkách u Klatov.

Zuzana Kantová (*1986 in Klatovy) - Seating Unit (2013)

Zuzana Kantová has long centred on the phenomenon of femininity, which in her concept carries a very specific symbolism of the woman as an archetypal figure. The sculpture Seating Unit (2013) builds on Kantová's diploma work Six Thighs and innovatively reconsiders the view on one of the erotically-tinged symbols of female beauty, exposed legs. Since the artist used her own limbs as a model, the resulting work not only manifests the parameters of sensitive modelling and an understanding of anatomical structure, but also evokes the vulnerability and fragility of female skin through its casting in smooth concrete. However, the final upward orientation of the feet and the oversized thighs will eventually invite the viewer to radically rethink his or her ingrained attitude and see women's legs as utilitarian "plinths" that support the main part of the work, red garden chairs. In this context, the very subject of the sculpture becomes a paradox within which the counter-position - the legs sticking up in a demeaning position and chairs at a dysfunctional height - becomes the central irritating element that doesn’t leave the viewer cold and mercilessly demolishes one social stereotype after another.

Zuzana Kantová studied in the studio of Prof. Jan Hendrych in 2007-2013.In 2010 she attended the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg and in 2011 completed a study stay at the Taipei National University of the Arts. She lives and works in Chaloupky, near Klatovy.

Zavřít
Loading...