Výňatek z Návštěvního řádu a Provozní řádu

 

Směrnice ředitele 04/2023

ze dne 6. ledna 2023

kterou se stanovuje

Návštěvní řád Muzea města Brna

HRAD ŠPILBERK

IV. Organizace návštěvního provozu

 1. Muzeum (expozice) a aktuální výstavy je možné navštívit v běžné otvírací době individuálně bez výkladu průvodce.
 2. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 3. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje MuMB. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů, expozic a výstav v areálu hradu je limitována provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků.
 4. Prohlídkové okruhy s výkladem průvodce začínají ve stanovených časech, průvodcovský výklad je zahrnut v ceně vstupného. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem MuMB nebo cizojazyčným textem. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.
 5. Při prohlídkách s průvodcem jsou návštěvníci před zahájením prohlídky seznámeni se zásadami bezpečného pohybu v objektu a jsou povinni se jimi řídit, dbát vyznačených informací na bezpečnostním značení, na riziko pádu, zakopnutí, naražení (tj. na snížené a zúžené průchozí profily, nerovnosti na podlaze, skleněné plochy apod.).
 6. Z důvodů bezpečnosti je zakázáno obsluhovat, popř. jinak zasahovat do technických zařízení a technologií, bezpečnostního a požárního vybavení.

VI. Ochrana kulturních památek, bezpečnost sbírek a bezpečnost návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektu chovat s důstojností odpovídající historickému a kulturnímu významu hradu Špilberku, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této národní kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.
 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů ostrahy objektu, případně dalších zaměstnanců MuMB. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu/areálu vč. jeho zařízení a vybavení bude návštěvník vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek a osobám v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo osobám se silně asociálním chováním, nebude přístup do objektu/areálu umožněn.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů objektů se zavazadly, deštníky, taškami a kočárkami apod.
 4. Vstup do areálu hradu se psy je možný pouze za podmínky, že pes bude veden na zkráceném vodítku, nebude obtěžovat a ohrožovat jiné návštěvníky a osoba vstupující se psem okamžitě odstraní případné exkrementy. Vstup návštěvníků se zvířaty do interiérů hradu je zakázán. Tento zákaz neplatí pro vodící a asistenční psy.
 5. Je zakázáno jakkoli poškozovat majetek v areálu, jeho zařízení a vybavení i jiný majetek včetně zeleně. Zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn a povrchů, vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli jinak poškozovat;
  • vstupovat či sedat na koruny hradeb;
  • dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, exponátů (neplatí pro interaktivní výstavy a expozice, u kterých mají návštěvníci určená a přizpůsobená technická zařízení).
  • ničit zařízení expozic (soklů, vitrín, popisků);
  • manipulovat s ovládacími prvky oken, zařizovacích předmětů a dalšího technického vybavení objektu;
  • při prohlídkách s průvodcem opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo ztěžovat ostatním návštěvníkům prohlídku; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  • v celém areálu objektu manipulovat s otevřeným ohněm;
  • kouřit mimo vyhrazená místa;
  • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, odhazovat odpadky;
  • jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky)
  • vjíždět do interiéru s dětskými kočárky;
  • děti ve věku do 15 let mají do interiéru objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování;
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.;
  • vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek
 6. Vjezd do areálu hradu na jízdním kole a obdobných zařízeních je zakázán. Může být povolen pouze se souhlasem MuMB.
 7. Vjezd do areálu hradu automobilem či jiným dopravním prostředkem je možný pouze na povolení MuMB.
 8. V okamžiku zjištění ztráty či poškození zařízení a vybavení objektu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu v jeho prostorách nacházejí, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené MP Brno anebo PČR).
 9. V areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu MuMB.
 10. V areálu je zakázáno odpalování zábavné pyrotechniky a vypouštění létajících předmětů apod.
 11. Geocaching a s ním spojené aktivity jakož i pořádání jiných zážitkových her je povoleno pouze se souhlasem vedoucího oddělení ostrahy nebo ředitele MuMB.
 12. Vnášet do interiéru objektu je zakázáno veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, nebezpečné látky nebo předměty, které jsou schopny způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.
 13. V případě vzniku mimořádné události (požár, povodeň, evakuace, technologická závada ohrožující život a zdraví osob apod.) jsou všechny fyzické osoby a návštěvníci povinni uposlechnout pokynů odborně způsobilých osob provozovatele a osob vykonávajících dozor v souladu s tímto návštěvním řádem a požárně poplachovými směrnicemi a řídit se jimi.

Návštěvní řád plné znění ke stažení zde

 

Směrnice ředitele č. 3/2023

ze dne 6. ledna 2023,

kterou se stanovuje

 

Provozní řád hradu Špilberku

při krátkodobém užívání prostor pro kulturní a společenské akce v NKP hrad Špilberk

 

 1. Prostory hradu Špilberku vymezené ke krátkodobému užívání pro kulturní a společenské akce (dále jen „akce“) jsou součástí Národní kulturní památky a podléhají zvláštnímu režimu. Charakter těchto akcí i způsob užívání příslušných prostor nesmí být v rozporu s historickým a kulturně společenským významem této památky a se zájmy její ochrany. Nájemce je povinen se s režimem užívání před předáním části nemovitosti k užívání seznámit, tento zvláštní režim dodržovat, respektovat a dodržovat v době přípravy, průběhu a ukončení akce pokyny pověřených zaměstnanců pronajímatele a pracovníků ostrahy. Za tím účelem určí pronajímatel odpovědného zaměstnance, který bude vykonávat funkce pronajímatele ve věci provozních a technických.
 2. Užívání prostor pro uskutečnění akce se děje na základě příslušné smlouvy (dále jen smlouva), která vymezí konkrétní prostory, účel užívám, čas konání akce od počátku její přípravy (navážení materiálu apod.) do ukončení akce včetně uvedení užívaných prostor do původního stavu, cenu za užívání, termín a způsob platby a další podmínky uskutečnění akce. Předání a převzetí předmětu užívání nájemci a po skončení akce zpět pronajímateli se protokoluje v zápise potvrzeném pronajímatelem a nájemcem.
 3. Nájemce je povinen užívat prostory a zařízení pouze ke smluvenému účelu užívání a v rozsahu dohodnutém v příslušné smlouvě. Bez zbytečného odkladu je povinen oznámit pronajímateli škody na majetku, závady, poruchy a všechny další skutečnosti a události, které by jako správce majetku měl znát.
 4. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vstoupit do míst, která jsou předmětem užívání. Pronajímatel má právo okamžitě ukončit užívání předmětných částí nemovitosti a tím i akci, pokud by během ní docházelo k vážným újmám na zdraví účastníků nebo k ničení a poškozování majetku, a to i v návaznosti na lokální negativní vývoj počasí znemožňujícího standardní průběh akce (bouře, vichřice atd.). Toto právo přísluší pronajímateli rovněž v případě, že prokazatelně takové nebezpečí hrozí.

Provozní řád plné znění ke stažení zde

Zavřít
Loading...