Adam Velíšek (* 1990 v Praze) - Armáda (2013–2022)

Adam Velíšek ve své tvorbě rozvíjí celou řadu tradičních sochařských technik. K nejčastějším patří litá pálená keramika. Tato stará technika využívaná již v mezopotámském a starém čínském umění vypovídá nejen o Velíškově schopnosti zvládat technologicky náročné postupy, ale i o jeho respektu k hodnotám minulosti. Ve svém výtvarném uvažování se Velíšek zaměřuje na vrstvení pohybu v jednotlivých časových sekvencích, ale také na princip variability a zmnožování výchozí formy do početné struktury. Výrazným příkladem je soubor Armáda (2013–2022) sestávající ze šedesáti šesti identických psích torz. Velíšek zde striktně potlačil řeč symbolu i význam konkrétních referenčních znaků a zaměřil se, na co možno nejdůsledněji unifikovaný tvar, a to jak každého torza, tak struktury celkové. Autenticita každého jedince této psí armády, jeho důstojnost a zodpovědnost za provedené činy je tím pádem rozmetána a přetavena do odosobněné monotónní masy. Zajímavou protiváhou k této rozměrné instalaci je sochařská práce Vorvaň (2023), v níž Velíšek naopak pracoval s konceptem jediné sochy – vorvaně uvízlého na mělčině – kterého odlil do tradičního bronzu a situoval na naddimenzovaný betonový sokl. Napětím mezi oběma zvolenými materiály i pojetím obou forem, tedy brutalistní podesty a citlivě modelované plastiky Velíšek umocnil naléhavost a závažnost tohoto ekologicky motivovaného sdělení.

Adam Velíšek studoval u prof. Jana Hendrycha v roce 2009–2015 a absolvoval v roce 2016 u Vojtěcha Míči. V roce 2013 absolvoval studijní stáž na Koninklijke Academia voor Shone Kunsten v Antverpách. Žije a pracuje v Praze.

Adam Velíšek (*1990 in Prague) - Army series (2013-2022)

Adam Velíšek develops a variety of traditional sculptural techniques in his work. One of the most frequent is cast fired ceramic.  This ancient technique, used in Mesopotamian and ancient Chinese art, testifies not only to Velíšek's ability to master technologically demanding processes, but also to his respect for the values of the past. In his artistic thinking, Velíšek focuses on the layering of movement in individual time sequences, as well as on the principle of variability and the multiplication of the initial form into numerous structures. A striking example is the Army series  (2013-2022) consisting of sixty-six identical dog torsos. Here Velíšek strictly suppressed the language of the symbol and the meaning of specific reference signs, focusing instead on the most consistently unified form, both of each torso and of the whole structure. The authenticity of each individual of this canine army, his dignity and responsibility for the actions performed, is thus shattered and transformed into a disembodied monotonous mass. An interesting counterbalance to this large-scale installation is Sperm Whale (2023), in which Velíšek worked with the concept of a single statue - a sperm whale stranded in the shallows - which he cast in traditional bronze and placed on an oversized concrete plinth.  By the tension between the two chosen materials and the concept of both forms, i.e. the brutalist base and the sensitively modelled sculpture, Velíšek enhanced the appeal and importance of this ecologically motivated message.  

Adam Velíšek studied under Prof. Jan Hendrych in 2009-2015 and graduated in 2016 under Vojtěch Míča. In 2013 he completed a study stay at the Koninklijke Academia voor Shone Kunsten in Antwerp. He lives and works in Prague.

 

Zavřít
Loading...