csČeština
Navigation

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název: 
Muzeum města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Muzeum je vědecko-odbornou a kulturně vzdělávací institucí, která pečuje o kulturní dědictví města Brna a přispívá k rozvoji jeho kultury tím, že zejména: sběrem, výzkumem, dary a nákupy získává, shromažďuje, ochraňuje, trvale uchovává, odborně spravuje, vědeckými metodami zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti doklady historického, stavebního a uměleckého vývoje města Brna případně Moravy, včetně národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk a národní kulturní památky vila Tugendhat, jimiž jsou lidské výtvory případně přírodniny muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví. Vědeckými metodami, zejména v oborech historických, zkoumá prostředí, z něhož jsou získávány, a poskytuje služby pro studijní a vědecké účely a standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti v souladu se zák.č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně sbírek muzejní povahy).
Muzeum je součástí systému muzeí a dalších institucí působících v oblasti péče o kulturní dědictví. Zřizovatelem muzea je Statutární město Brno, okres Brno-město. O zřízení městského muzea rozhodla obecní rada zemského hlavního města Brna dne 20. března 1900, muzeum bylo otevřeno 18. 9. 1904. Muzeum je zřizováno jako příspěvková organizace.
Muzeum je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 34

3. Organizační řád a struktura:

Organizační řád Muzea města Brna – k  1. 7. 2022
příloha č. 1 – Organizační struktura
příloha č. 2 – Popisy činností jednotlivých úseků a oddělení
příloha č. 3 – Systemizace pracovních míst a funkcí 

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 662 24

4.2 Adresa pro osobní návštěvu: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 662 24

4.3 Úřední hodiny: Pondělí – pátek, 9.00 – 14.00 hodin

4.4 Telefon: 542 123 611, 542 123 614

4.5 webová stránka: www.spilberk.cz

4.6. E-podatelna ID datové schránky: pf6k6c3

4.8 další elektronické adresy: info@muzeumbrna.cz

Ostatní kontakty naleznete zde

5. Případné platby můžete poukázat na číslo bankovního účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 9537-621/0100

6. IČ 00101427

7. DIČ CZ00101427

8. Dokumenty:

8.1. Hlavní dokumenty:
Zřizovací listina MuMB 2021
Výpis z obchodního rejstříku

8.2. Rozpočet:
Rozpočet na rok 2023

8.3 Účetní uzávěrka: 2021
Výpis usnesení účetní uzavěrky PO 2021

8.4 Střednědobý výhled:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 – 2025 

9. Žádosti o informace, 10. Příjem žádostí a dalších podání, 11. Opravné prostředky, 12. Formuláře, 13. Popisy postupů:

Zásady a postup pro podávání žádostí o poskytnutí informace v působnosti Muzea města Brna, včetně možných opravných prostředků, naleznete zde
Pravidla a postupy pro přijímání a vyřizování stížností a dalších podání, včetně formulářů, naleznete zde

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

15. Úhrady za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad: Sazebník úhrad za poskytování informací

16.Licenční smlouvy
16.1. Vzory: vzor licenční smlouvy viz příloha č. 4 zde

17. Výroční zprávy: Výroční zprávy naleznete zde

18. Nabídka majetku:  nabídka zde:
(dle Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím)

19. Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace v působnosti MuMB:
Zásady pro podávání žádostí
Pravidla pro vyřizování stížností

 

 

Top