csČeština
Navigation

Oddělení dějin architektury

Specifikem sbírek Muzea města Brna je sbírka vztahující se k dějinám architektury. Zahrnuje období od 12. století až po současnost, její těžiště spočívá v období 20.-30.let 20. století. Sbírka se skládají z několika relativně samostatných celků, souvisejících úzce s historií brněnské architektury a urbanismu.

Nejstarší z těchto celků je sbírkový fond lapidária. Utvářel se už na přelomu 19. a 20. století, kdy byly do městských sbírek ukládány kamenické a kamenosochařské realizace, náhrobky, náhrobní kříže, pomníky, pamětní desky ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov. V posledních letech se cenným zdrojem sběru architektonických článků a dalších předmětů staly archeologické výzkumy a stavební asanace.

K nejcennějším a nejvíce frekventovaným sbírkovým fondům patří soubor autentických dokladů, které dokumentují vývoj meziválečné architektury v Brně, v jeho okolí i v dalších našich a zahraničních lokalitách. Sbírka se začala formovat v roce 1962 jako dokumentační středisko výstavby města Brně po roce 1945. Koncentrace staveb z 20. a 30. let v Brně, z nichž mnohé  začínaly chátrat nebo byly přestavovány, si vynutila časový posun v činnosti oddělení. Práce se proto zaměřila na sběr plánové dokumentace, shromažďování studií, fotografií včetně negativů, písemností, modelů staveb a dalších dokladů, které souvisely s architekturou meziválečného období. V poslední době se těžiště sbírkotvorné činnosti zaměřuje na získávání dokladů tvorby architektů mladší generace.

K nejčetnějším sbírkovým fondům patří soubory k tvorbě architektů Bohuslava Fuchse, Arnošta Wiesnera, Jindřicha Kumpošta, Jiřího Krohy, Jana Víška, Jana Poláška, Bedřicha Rozehnala a dalších autorů.

Sbírka historického nábytku dokumentuje svým obsahem umělecko-řemeslnou tvorbu období od renesance do počátku 21. století, přičemž její nejhodnotnější součástí je vedle autorsky doložených jednotlivých kusů nábytku z 20. a 30. let 20. století (Jindřich Halabala) také soubor předmětů z produkce brněnských i mimobrněnských nábytkových firem meziválečného období (Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně).

Součástí sbírkového fondu je také soustavně doplňovaná kolekce brněnských vedut – nejstarší od Georga Houfnagela  z roku 1617, další monumentální veduty zachycují Obléhání Brna švédskými vojsky v období třicetileté války (H. B. Bayer – H. J. Zeiser, 1645 – 1646), Pohled na město od východu (J. E. Spiess, 1675) a Průvod Božího těla pořádaný při příležitosti návštěvy císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského v Brně v roce 1750 (F. V. Korompay).

Top