csČeština
Navigation

Knihovna Muzea města Brna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným fondem. Shromažďuje knihy, sborníky, odborné časopisy a noviny zaměřené především na historii Brna, veřejné a společenské události města, jeho architekturu, umění a život významných brněnských osobností. Odborných služeb knihovny využívají mimo zaměstnanců muzea také badatelé externí, převážně studenti vysokých škol.

Současný stav fondu knihovny čítá více než 22 tisíc knihovních jednotek (knihy – cca 16.000 knihovních jednotek, časopisy – cca 6.000 knihovních jednotek).
Orientaci ve fondu knihovny usnadňuje jmenný autorský a názvový lístkový katalog, nové přírůstky jsou evidovány od roku 1996 podle knihovnických standardů v systému BACH. Badatelům je k dispozici také plný přístup do databáze Manuscriptorium (rukopisy, staré tisky a mapy v digitální podobě).

Výpůjční služby
Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy, časopisy a další materiály. Studium v knihovně je pouze presenční a řídí se platným Knihovním řádem knihovny MuMB. Knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční službu na základě žádanek MVS jen v omezeném rozsahu. Nepůjčují se časopisy, vzácné a drahé knihy a historické fondy.

Informační a bibliografické služby
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů (jmenný, předmětový atd.) a v počítačové databázi. Poskytuje veřejnosti ústní informace faktografického, bibliografického a knihovnického charakteru.

Kopírovací služby
Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce a fotopráce. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb.

on-line katalog knihovny

Otevírací doba: PO  9-12, ST  9-12, PA 9-12  (Případně po telefonické domluvě je možno dohodnout i jiný termín).

Tereza Sojková, tel: 542 123 646, sojkova@spilberk.cz

Top