• Iloš Crhonek – 90

  Město Brno je významným a odbornou i laickou veřejností oceňovaným „ohniskem“ architektury dvacátého století. Tato skutečnost podnítila vznik oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna, které bylo založeno 1. prosince 1962. Jeho zakladatelem a po dlouhou dobu i jediným odborným pracovníkem byl historik umění a teoretik architektury Mgr. Iloš Crhonek (* 10. ledna 1932 v Brně).

  Iloš Crhonek studoval v letech 1952–1957 dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončil diplomovou prací o Janu Kotěrovi, zakladateli české moderní architektury. Její téma jako by předznamenalo jeho budoucí celoživotní odborný zájem. Po návratu do Brna pracoval od konce padesátých let v Domě umění města Brna, kde se podílel na koncepci výstav českého avantgardního umění 20. století. Současně byl pověřen vedením Kabinetu architektury v Domě pánů z Kunštátu, kde připravil řadu výstav věnovaných většinou soudobé architektonické tvorbě. Záhy si však uvědomil, že rozsah a význam brněnské architektury v současnosti i minulosti je tak závažný, že vyžaduje ustavení stálého teoretického a historického pracoviště, nejlépe muzejního typu. Po delším jednání tedy přešel do Muzea města Brna, kde v roce 1962 založil a třicet let vedl, ale především budoval a profiloval oddělení dějin architektury.

  Akvizice oddělení směřoval Iloš Crhonek zpočátku na doklady výstavby města Brna po roce 1945. Šlo o dílo architektů žijících a působících v Brně, zejména o plány, fotografie a modely, které měly dokumentovat nedávnou a současnou stavební produkci a měly vyústit do katalogu realizací brněnských architektů, projekčních ústavů a stavebních firem. První rok existence oddělení byl pro chod pracoviště nejobtížnější. Iloš Crhonek musel navázat kontakt s institucemi a podniky, které byly ochotny poskytnout materiál do sbírkových fondů. Zároveň musel zajistit jejich vhodné uložení a zvolit přehledný systém evidence, katalogizace a inventarizace. V tom se mohl opřít pouze o své vlastní zkušenosti, neboť Národní technické muzeum v Praze, tehdy jediná československá muzejní instituce spravující sbírku architektury, evidovalo své rozsáhlé fondy ve velkých, badatelsky obtížněji využitelných celcích.

          Výstava Šedesát / Sólo pro stále mladou dámu. 60 let Oddělení dějin architektury Muzea města Brna, kterou v letošním roce instituce připravuje, je nejen připomenutím činnosti tohoto specifického oddělení v rámci muzea, ale i poctou k životnímu jubileu „otce zakladatele“ – Iloše Crhonka.

  Koncentrace, a především výjimečná kvalita staveb z období mezi válkami, z nichž mnohé začínaly chátrat nebo byly přestavovány, záhy podnítily Iloše Crhonka ke změně původní koncepce. Zaměřil se na brněnskou architekturu meziválečného období. K významným impulzům jistě patřilo v roce 1963 i prohlášení prvních staveb z tohoto období kulturními památkami. Začal sbírat architektonické studie, plánovou dokumentaci, fotografie včetně negativů, písemnosti a modely staveb a další doklady, které souvisely s architekturou Brna dvacátých a třicátých let 20. století. První významnou akvizicí se stal archiv architekta Bohumila Babánka. Poté to byly archivy osobností brněnské architektonické avantgardy, jako jsou např. Otto Eisler, Bohuslav Fuchs, František Lýdie Gahura, Jaroslav Grunt, František Kalivoda, Emil Králík, Jiří Kroha, Jindřich Kumpošt, Mojmír Kyselka, Josef Polášek, Oskar Poříska, Bedřich Rozehnal, Jan Víšek, Ernst Wiesner a řada dalších.

  Většinu architektů, jejichž tvorba kulminovala v období mezi válkami, měl navíc Iloš Crhonek možnost oslovit přímo, neboť mnozí byli stále pracovně aktivní. Osobně s nimi dohodl předání jejich archivů do Muzea města Brna. Někdy se však akvizice sbírek odehrávala i za dramatických okolností, kdy byly cenné materiály zachráněny těsně před zničením. Toto Crhonkovo nasazení bylo o to záslužnější, že většina archivních pramenů dokumentující stavební dějiny města již od 19. století až po začátek čtyřicátých let 20. století vzala za své při požáru archivu městského stavebního úřadu na sklonku druhé světové války.

  Zcela výjimečné místo ve sbírkovém fondu meziválečné architektury zaujímá plánová dokumentace k vile Tugendhat, jejíž získání a de facto záchrana před skartací patří výhradně k osobním zásluhám Iloše Crhonka. Sbírkové fondy také obohatil o řadu ojedinělých a unikátních jednotlivostí, jako je například soubor návrhů Le Corbusiera či projekt nerealizovaného obytného domu Heinricha Jordana v Brně od zdejšího rodáka Adolfa Loose včetně autorovy korespondence se stavebníkem. Navíc se mu podařilo získat také soubory nebo jednotlivé kusy nábytku zhotovené podle návrhů Marcela Breuera, Adolfa Loose, Dušana Jurkoviče, Emila Králíka, Jana Kotěry a Jana Vaňka.

  V Muzeu města Brna se tak nachází unikátní sbírka originálních náčrtů, kreseb, studií, soutěžních návrhů, projektů, fotografií, korespondence a nábytkových artefaktů od zhruba padesáti brněnských, ale i českých a evropských autorů. Toto pozoruhodné dílo, shromážděné mnohdy až v udivujícím rozsahu, přitom není neživým inventářem. Zvláště po sametové revoluci v roce 1989 došlo k výraznému uplatnění sbírek architektury. Zejména generace mladých architektů se přihlásila k tvůrčímu odkazu svých předchůdců, v němž našla vysoká hodnotová měřítka a podněty pro vlastní práci. Se stále narůstající intenzitou je fond objektem mimořádného zájmu nejen historiků umění a teoretiků architektury, ale i památkářů, architektů, stavebníků, studentů a dalších domácích i zahraničních badatelů. Velmi cenná je sbírka pro přípravu obnovy staveb moderní architektury, z nichž mnohé jsou dnes chráněnými památkami. Metodické a stavebně řemeslné postupy při obnově tohoto segmentu architektury jsou poněkud odlišné než u jiných historických staveb. Nelze si je představit bez původní plánové dokumentace, fotografií či technických zpráv. Nezbytnost těchto podkladů se právě v Brně prokázala například při stavbě repliky první důsledně funkcionalistické stavby v Československu, kterou byla Zemanova kavárna, zbořená počátkem šedesátých let minulého století, nebo při pietní restauraci vily Tugendhat či při obnově hotelu Avion.

  Svou práci vykonával Iloš Crhonek za politického režimu, v němž byli představitelé meziválečné avantgardy umlčováni, zbavováni vysokoškolských funkcí, politicky perzekvováni a jejich díla byla znevažována. I přesto se mu podařilo splnit úkol, kterým ho nikdo nepověřil, neboť jej uložil sám sobě. Ani dobové ideologické výhrady vůči architektonické moderně první republiky mu nezabránily pořádat výstavy architektů, reprezentantů internacionálního stylu, a uveřejňovat příspěvky o jejich díle. Vedle asi čtyř desítek výstav, převážně v Domě umění a v Domě pánů z Kunštátu, napsal několik samostatných monografií a katalogů, mimo jiné Profily brněnských architektů I a II (1965 a 1967); Brněnské výstaviště. Výstavba areálu 1928–1968 (1968); Školy Jihomoravského kraje 1945–1970 (1971); Architekt Emil Králík (1988); Architekt Zdeněk Řihák (1992); Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo (1995); Funkcionalistický palác Moravské banky v Brně (1998). O jeho stálém publikačním elánu svědčí v loňském roce vydání knihy Brno na přelomu 19. a 20. století.

  Podílel se na přípravě dvou desítek televizních dokumentů o brněnské moderní architektuře, kterou propagoval i v dalších médiích nebo formou přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

   Svou osvícenou sběratelskou činností tak Iloš Crhonek výrazně přispěl k překonání padesátileté vývojové propasti české architektury a k obnovení její demokratické tradice. Vybudoval pracoviště, které muzejní formou prezentuje nejen architektonická díla meziválečného Brna, ale české kultuře vrací hodnoty, jež jsou projevem vrcholné invence a svobodné individuální tvořivosti. Za svoji mnohaletou práci v Muzeu města Brna a kulturní přínos trvalého významu obdržel v roce 2010 Cenu města Brna v oboru architektura a urbanismus. On sám si však nejvíce váží ocenění, které zaznělo z úst jednoho z nejvýznamnějších architektů své doby a na které Iloš Crhonek vzpomíná: Jednou dopoledne kolem roku 1970 se v telefonu ozval muž, který sdělil: „Rozhodl jsem se, že Vám předám archiv svého celoživotního díla.“ Tím volajícím byl Bohuslav Fuchs. Jeho rozhodnutí bylo projevem důvěry a oceněním pracoviště o dějinách a vývoji moderní architektury Brna.

  Díky zakladatelskému činu a neúnavné práci Iloše Crhonka se dnešní oddělení dějin architektury Muzea města Brna řadí svým významem právem po bok nejen pražského Národního technického muzea, ale i podobně zaměřených kulturních institucí ve světě. Přitahuje pozornost domácích i zahraničních odborníků, a to nejen v oblasti moderní meziválečné architektury.

 • Jak o Vánocích do muzea?

  Vánoční otevírací doba v Muzeu města Brna:

  Hrad Špilberk

  • 23. prosince –  OTEVŘENO 9–17
  • 24. prosince  Štědrý den – ZAVŘENO
  • 25. prosince  Boží hod – ZAVŘENO
  • 26. prosince  Svátek svatého Štěpána – OTEVŘENO 9–17
  • 27. prosince – ZAVŘENO
  • 28. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 29. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 30. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 31. prosince – OTEVŘENO do 15 hodin (pokladny do 14.30)
  • 1. ledna 2022  Nový rok  – ZAVŘENO

  Navštívit můžete stálé expozice, kasematy, jihozápadní bastion, hradní vodojemy s expozicí Chrám kamene, rozhlednu a naše tři výstavy – Hračky na hradě, Symboly vládců a Vladimír Preclík – malá území.

  Vila Tugendhat

  • 24. prosince – Štědrý den – ZAVŘENO
  • 25. prosince – Boží hod – ZAVŘENO
  • 26. prosince – Svátek svatého Štěpána – OTEVŘENO 9–17
  • 27. prosince – ZAVŘENO
  • 28. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 29. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 30. prosince – OTEVŘENO 9–17
  • 31. prosince – OTEVŘENO do 15 hodin
  • 1. ledna 2022  Nový rok – ZAVŘENO
  • 2. ledna 2022 – OTEVŘENO 9–17
  Poslední vstup do zahrady je možný vždy 30 minut před uvedeným časem uzavírky.
  Vstup do zahrady vily Löw-Beer je možný ve dnech 21.–23. a 28.–29. prosince 2021.

 • ANDÍLCI NA HRADĚ

  Naši tradiční vánoční akci pro celou rodinu „Andělské Vánoce“ jsme bohužel museli kvůli pandemickým opatřením zrušit. Ale protože chceme všechny naše malé návštěvníky v předvánočním čase i tak potěšit, připravili jsme pro ně na sobotu 11. prosince malé překvapení.

  V sobotu na Špilberku můžete potkat i anděla!

  Přijďte za námi nahoru na Špilberk a možná tu potkáte i andílky, kteří budou mít pro každé dítko malý dáreček. Kromě andílků tu na vás budou čekat Adventní dílničky, které jsou tentokrát také andělsky zaměřené a vyrobíte si v nich svého andílka nebo anděla.
  A po celý víkend je tu také naše výstava pro malé i velké „Hračky na hradě“.

  Kdy: sobota 11. prosince, od 10 do 16 hodin
  Kde: Hrad Špilberk

 • Black Friday v Muzeu města Brna

  🖤 BLACK FRIDAY 🖤

  Již zítra – 26. listopadu – můžete v našich kamenných prodejnách zakoupit veškeré publikace se slevou 20%.
  Akce platí pro prodejnu suvenýrů v Barokní lékárně na hradě Špilberku a bookshop ve vile Tugendhat.

  Sleva se nevztahuje na publikace zasílané poštou.

  Otevírací doba: Hrad Špilberk a Vila Tugendhat

 • Adventní dílničky na Špilberku

  Do 2. ledna 2022 máte možnost každou sobotu a neděli navštívit Adventní dílničky pro děti i jejich rodiče.

  sobota 27. 11. 2021 Advent začíná! – tvorba adventních kalendářů 

  neděle 28. 11. 2021 Advent začíná! – tvorba adventních kalendářů 

  sobota 04. 12. 2021 Tvoření s Barborou – tvorba přání

  neděle 05. 12. 2021 Čertovský Mikuláš – tvorba vrkočů a Mikulášské punčošky

  sobota 11. 12. 2021 Andělské tvoření 

  neděle 12. 12. 2021 Lucie noci upije – zdobení svíček

  sobota 18. 12. 2021 A kdy budou ty Vánoce? – tvorba vánočních přání a ozdob

  neděle 19. 12. 2021 A kdy budou ty Vánoce? – tvorba vánočních přání a ozdob

  neděle 26. 12. 2021 Koleda, koleda, Štěpáne! – tvorba vrkoče

  neděle 02. 01. 2022 Tříkrálové tvoření – výroba královské koruny

  Změna programu vyhrazena.

  ADVENTNÍ DÍLNIČKY

  časy jednotlivých dílniček: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
  místo konání: edukační centrum – střední křídlo
  kapacita dílniček: 17 osob
  délka programu: cca 60 minut
  cena: 70 Kč/ dítě (dospělý je zdarma jako doprovod)
  K zakoupené vstupence si můžete ještě dokoupit vstupenku na výstavu Hračky na hradě se 40% slevou.

  • Se zakoupenou vstupenkou (stačí elektronická verze) se prosím dostavte na pokladnu na malém nádvoří, kde obdržíte identifikační pásku na ruku.
  • Dostavte se na pokladnu cca 10 minut před začátkem dílničky, ať se stihnete přesunout na místo konání.
  • Provoz dílniček se řídí aktuálními vládními opatřeními.
  • Rezervace místa není možná. Nutné vstupenku zakoupit online nebo přímo na pokladně dle dostupné kapacity.
  • Storno vstupenky je možné nejpozději 48 hodin před začátkem. Nutné napsat požadavek o storno na email: smerdova@spilberk.cz, zaslat číslo vstupenky nebo objednávky, termín.
  • Případné dotazy k samotnému programu na emailu:  picmausova@spilberk.cz

  Online předprodej na jednotlivé dílničky ZDE

 • Andělské Vánoce na Špilberku

   

  V důsledku nouzového stavu a aktuálních protiepidemických opatření JE AKCE ZRUŠENA!

  Děkujeme za pochopení a zveme Vás k návštěvě našich stálých expozic a výstav.

 • 17. listopad v Muzeu města Brna

  Jak oslavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v našem muzeu?

  Město Brno je dnes známo po celém světě jako jedno z nejlepších míst k životu a především také jako univerzitní město. Muzeum města Brna se proto rozhodlo umožnit všem studentům na jejich svátek vstup zdarma, který se vztahuje na všechny expozice, výstavy (Symboly vládců, Vladimír Preclík: Malá území), prohlídkové okruhy a rozhlednu hradu Špilberku. Dále budou uskutečněny dvě speciální komentované prohlídky zahrady vily Tugendhat pro studenty za 150 Kč. Prohlídky se budou konat dne 17. listopadu, v 9.30 a v 15.30 hodin. Předprodej vstupenek začne online na www.tugendhat.eu v pondělí 15. 11. 2021. Díky spolupráci s vilou Löw-Beer tak mají studenti jedinečnou příležitost procházet mezi zahradami stejně, jako kdysi členové rodiny Tugendhat. V rámci oslav bude pro všechny studenty po celý den vstup zdarma do zahrad obou vil. Podmínkou je předložení studentského průkazu a věk do 26 let.

  Srdečně zveme všechny studenty na hrad Špilberk a do Vily Tugendhat. Zároveň bychom tímto také rádi prohloubili povědomí studentů o historii města Brna a ukázali architektonické unikáty, na které jsme právem v Brně hrdi.

  • Hrad Špilberk: Celý hrad hrad zdarma – vstup bude umožněn po předložení studentské kartičky nebo potvrzení o studiu na pokladnách, kde bude vydána volná vstupenka.
  • Vila Tugendhat: dvě komentované prohlídky zahrady (v 9.30 a v 15.30h) + zahrada zdarma. Kapacita komentované prohlídky zahrady je omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.

  (je nutné se prokázat průkazem ISIC nebo potvrzením o studiu)

   

 • Podílíme se na nové Galerii sportu města Brna

  Nová Galerie sportu města Brna se otevřela 1. listopadu v Městských halách Vodova v Králově Poli. Formou komentovaných prohlídek a besed chce svým návštěvníkům představit historii sportu ve městě.

  V galerii by měli historii sportu objevovat především žáci brněnských mateřských, základních a středních škol a provedou je zkušení historici z Muzea města Brna, ve spolupráci s lektory z Technického muzea v Brně, kteří vyzdvihnou největší lokální sportovní úspěchy. „Sport definuje naše město, stačí si připomenout letošní olympijské hry, na nichž brněnští sportovci kralovali české výpravě v Tokiu. V galerii bychom chtěli mladým lidem ukázat, že díky snaze a píli se sny plní,“ vysvětluje 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

  Galerie sportu navazuje na výstavu BRANKY BODY BRNO z roku 2019 v Muzeu města Brna , která mapovala sto padesát let starou historii organizovaného sportu ve městě.

  Součástí každé prohlídky bude i beseda s některým z bývalých nebo aktivních sportovců. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s úspěšnými sportovci, kteří se díky svým dovednostem proslavili nejen za hranicemi Brna, ale také České republiky,“ dodává Hladík. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nejlepší světová vyznamenání našich sportovců. „K vidění bude například bronzová medaile atletky Šárky Kašpárkové z olympijských her v Atlantě z roku 1996, olympijská pochodeň z těchto her, a nebo trofej historicky nejlepšího basketbalového střelce Josefa Jelínka,“ říká Hladík. Výstavu doplní také další poháry, trofeje a dresy brněnských týmů a sportovců.

  „Chtěli bychom touto formou mimo jiné rovněž vzdát poklonu sportovcům, kteří jsou s městem neodmyslitelně spjatí,“ vysvětluje radní města Brna pro sport Jaroslav Suchý.

  zdroj: STAREZ – SPORT, a.s

  Připomeňte si naši výstavu o historii brněnského sportu – BRANKY BODY BRNO

 • Tři největší zlaté artefakty pohromadě na Špilberku

  Zlaté předměty budou mimořádně k vidění ve výstavě Symboly vládců.

  Při příležitosti podzimních prázdnin se Muzeum města Brna rozhodlo obohatit výstavu „Symboly vládců“ o unikátní a některé dosud nevystavené zlaté předměty a představit tak veřejnosti pohromadě největší artefakty z tohoto ušlechtilého kovu, které byly nalezeny v posledních 70 letech archeology na Moravě.

  Navíc bude, jako příjemný bonus, při příležitosti 103. výročí vzniku samostatného československého státu výstava dne 28. října otevřena pro všechny návštěvníky zdarma.

  Největším a nejunikátnějším předmětem z celé série, který doplní již tak mimořádnou sbírku, je soubor spirálových náramků z Olomoucka nalezený kolegy z Archeologického centra v Olomouci v letošním roce a doposud nebyl nikdy vystaven. Náramky jsou celé z ryzího zlata o váze 630,28 g a skládají se z 8 spirálovitých částí z kroucených dvojitých drátů. Byly vyrobeny někdy v průběhu střední až mladší doby bronzové (cca 1400–1000 př. n. l.). Nejenže zlaté předměty pravěkého stáří jsou samy o sobě velmi vzácné, ale samotný nález náramků tohoto druhu uložených pospolu nemá doposud na Moravě obdoby.

  Dalším unikátní šperk je masivní zlatý náramek z Blučiny z téměř ryzího zlata o hmotnosti 227g. V červenci roku 1953 jej nalezl archeolog Karel Tihelka na úpatí kopce Cezavy u Blučiny v hrobě muže z vyšší společenské třídy. Náramek datujeme do období stěhování národů (5. století našeho letopočtu) a na Špilberk byl zapůjčen ze sbírek Moravského zemského muzea.

   A tím třetím, ale neméně unikátním je zlatý nákrčník ze Ždánického lesa o hmotnosti 32 g. Šperk byl nalezen samostatně v roce 2020 spolupracovníky Ústavu archeologické památkové péče Brno v Ždánickém lese. Předmět vyrobený z ryzího zlata představuje v prostředí středoevropského barbarika v době římské velmi neobvyklý nález. Je evidentní, že patřil původně příslušnici germánské elity – pravděpodobně z královské rodiny.

  Jedinečné zlaté předměty mají návštěvníci možnost vidět ve výstavě „Symboly vládců“ pouze od čtvrtka 28. října do neděle 31. října, vždy od 9 do 17 hodin.

  Výstavu Symboly vládců najdete v gotickém sále na hradě Špilberku. Otevřeno je od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Prodej vstupenek končí půl hodiny  před uzavřením.

 • Mezinárodní den archeologie 2021 na Špilberku

  Přijďte si poslechnout zajímavosti o válečnictví v minulosti. Seznámíte se s podobou pravěkých válečníků a jejich zbraní a vyzkoušíte si zbroj antického válečníka.

  Mezinárodní den archeologie na Špilberku ve znamení válečnictví v průběhu času.

  Doprovodné aktivity pro velké i malé zajištěny. Akci pořádá spolek SAMUNI při Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Muzeem Města Brna.

  Kdy: 16. 10. 2021, 11.00 – 17.00
  Kde: Hrad Špilberk – sál Ogilvy

  událost na Facebooku