csČeština
Navigation

Stručný přehled průběhu rekonstrukce NKP Špilberk

1982
NVmB rozhodl o rekonstrukci, investorem Odbor kultury NVmB.

1983
Zahájení stavebních prací.

1987
V důsledku postupu prací uzavřeny a postupně deinstalovány všechny stálé expozice i výstavy muzea. Pracovny z administrativní budovy přemístěny do jižního křídla, do provizorních prostor opakovaně stěhovány i celé muzejní sbírky.

1990
Dočasné zpomalení, resp. pozastavení rekonstrukce.

1991
Jednání o další podobě rekonstrukce, zejm. východního křídla, pokračování stavby.

1992
Dokončena rekonstrukce kasemat – veřejnosti zpřístupněny novou muzejní expozicí 26.6. Jednání o změně investora, výkonem investorské činnosti pověřena Brnoinvesta.

1993
Dokončena urychlená adaptace parkánové přízemní části západního křídla na výstavní prostory (pro výstavu „Vítejte v královském městě Brně“ k 750. výročí městských privilegií, vernisáž 18.6.), včetně vybudování dřevěného mostu nad západním příkopem. Do roku 1996 jediné výstavní a veřejně přístupné prostory na Špilberku. Vybudován objekt dílen –„hospodářské zázemí“ ve východním bastionu. Investorem dočasně Muzeum města Brna zastoupené Brnoinvestou. Přidělena státní dotace.

1994
Dokončena rekonstrukce administrativní budovy (leden), přemístění pracoven. Investorem opět statutární město Brno, odbor výstavby (později odbor investiční – stav trvá dosud). Rekonstrukce financována (do r.1996) převážně ze státních prostředků – celkem cca 300 mil. Kč.

1995
Obnoven severozápadní bastion – centrální kotelna (pro celý hrad), úpravna vody, muzejní depozitáře. Rada města Brna schválila „Libreto na využití NKP Špilberk Muzeem města Brna“, na jeho základě vydáno rozhodnutí orgánu státní památkové péče (Ministerstvo kultury ČR), poté je schválilo Zastupitelstvo města Brna jako základní dokument pro další průběh rekonstrukce a koncepce využití prostor celého Špilberku.

1996
Dokončena rekonstrukce severního křídla pro výstavní účely muzea a středního traktu.

1997
Instalován systém EZS a EPS. Muzeum v severním křídle vybudovalo a 20.6. zpřístupnilo první dvě stálé expozice „Od renesance po modernu“ a „Špilberk – žalář národů“. Po vyčerpání státní dotace rekonstrukce hrazena z prostředků města. Vzhledem k omezeným možnostem městského rozpočtu častější změny harmonogramu prací, některé stavby nakonec přesunuty do tzv. II. etapy na léta 2001 – 2005.

1998
Vybudováním dalších dvou stálých expozic „Brno na Špilberku. Kapitoly z dějin Brna“ a „O nové Brno. Brněnská architektura 1919 – 1939“ zpřístupněno veřejnosti (12.6.) celé severní křídlo a část středního traktu (včetně restaurace pro návštěvníky).

1999
Dokončeno západní křídlo s výstavními prostorami – z části zpřístupněno v dubnu 2000.

2000
Ukončena náročná rekonstrukce východního křídla, zčásti zpřístupněného (přízemí) výstavou „Moravští Lucemburkové“ (květen), horní patra zpřístupněna v prosinci. Vydlážděno velké hradní nádvoří a pořízeno vybavení pro kulturní akce, osazena zvonkohra, na nádvoří zahájeny akce Brněnského kulturního léta. Konec I. etapy rekonstrukce, jejíž součástí byly i hradby, část parku (v letech 1993 – 2000 ve správě muzea) včetně úseku hlavní přístupové komunikace (z Husovy ul.). Muzeum zpracovalo TEZ II. etapy rekonstrukce na léta 2001-2005 (schváleno RMB i ZMB).

2001
Zahájena II. etapa rekonstrukce dokončením interiérů a vybavením rekonstruovaného východního křídla, včetně uměleckých vitráží (osazeny do listopadu 2003). Po konzervaci archeologických nálezů z nejstarší stavební fáze hradu otevřena (11.9.) pátá stálá expozice „Špilberk. Od hradu k pevnosti“ v přízemí západního křídla.

2002
Pokračování II. etapy rekonstrukce zahájením výstavby jihozápadního bastionu určeného pro nezbytně nutné muzejní depozitáře. Při terénních úpravách staveniště odhaleny archeologickým průzkumem cenné pozůstatky původní barokní fortifikace jihozápadního bastionu. Současně zahájena rekonstrukce vjezdové brány. Vydlážděno malé hradní nádvoří a most přes východní příkop.

2003
Záchranný archeologický výzkum na staveništi a revize projektu stavby.

2004
RMB rozhodla o změně ve stavebním programu jihozápadního bastionu – v původním finančním objemu realizovat jen hrubou stavbu JZ bastionu bez vnitřních instalací a vybavení interiérů depozitárním mobiliářem. Dokončena rekonstrukce vjezdové brány.

2005
Předání hrubé stavby JZ bastionu.

2006
Zahájení stavebních prací na dokončení JZ bastionu.

2007
Aktualizace TEZ pokračování II. etapy rekonstrukce NKP Špilberk, dokončení JZ bastionu (prosinec).

2008
Zahájeny projekční práce na pokračování II. etapy rekonstrukce.

2009
Zpracován projekt „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ na podporu realizace pokračování II. etapy rekonstrukce z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 2 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, zaměřené především na jižní křídlo hradu ale zasahující i některé další jeho části.

2010
Výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře projektu „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ (březen). Zahájení stavebních prací na pokračování II. etapy rekonstrukce „Špilberk – Jižní křídlo. Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk“ (prosinec).

2013
Dokončení rekonstrukce jižního křídla hradu, úprav středního křídla, rekonstrukce východní bašty a přístupového schodiště na 1. nádvoří, Malé letní scény na východním bastionu a hospodářského zázemí při objektu vodojemů (březen).

Otevření nové stálé expozice „Od moderny po současnost. Galerie současného brněnského umění“, nových výstavních sálů výstavou „Krystalíza her“ v jižním křídle a reinstalované expozice „O nové Brno/Brněnská architektura 1919-1939“ v křídle středním (31.5.).

2014
Zpracován projekt „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“ na podporu realizace pokračování II. etapy rekonstrukce z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví zahrnující revitalizaci býv. vodojemů a vybudování zde stálé expozice „Chrám kamene“ ze sbírek lapidária a rekonstrukci severního přístavku na Centrum restaurátorských činností (nové konzervátorské a restaurátorské dílny, prostor pro prezentaci těchto činností, nová pokladna pro návštěvníky kasemat a zázemí pro personál). Řídící orgán programu – Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodl o přidělení dotace (říjen).

K dokončení II. etapy a tím rekonstrukce celého hradu Špilberku zbývá ještě provést rekonstrukci tzv. východního přístavku nad severovýchodním bastionem.

Top