Navigation

Objednejte si některý z našich edukačních programů!

PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zlatá brána otevřená

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.program pro MŠ
Říší hraček projdeme s říkankami, písničkami a hádankami. Do školky si děti odnáší omalovánky a vystřihovánky.

Cílová skupina: mateřské školy
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Cena za program: MŠ 40,-/účastník, ZŠ 50,-/účastník
http://www.meninska-brana.cz/

Příběhy hraček

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.Hravá prohlídka výstavy rozšířená o příběhy některých z vystavených hraček a také o historii medvídků, deskových her, panenek, loutek a loutkových divadel. Součástí programu je opět tvořivá dílna.


Délka trvání: cca 90 min.
Doporučený věk: 6 - 12 let)

Objednávky:

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Putování za pohádkou

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.


Děti si vyslechnou povídání o loutkových divadlech, na základě názorných ukázek se dozví, jaké jsou typy loutek a jak se ovládají. Zahrají si vybranou pohádku a vyrobí si jednoduchou loutku.


Cílová skupina: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura


Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Rok 1918 - co nám válka vzala a dala

Edukační program pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia

Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se po válečných
útrapách vrací do rodného Brna a zamýšlí se, co mu válka vzala a dala a jak žít v nové
Československé republice. Účastníci porozumí dějinnému vývoji konce války, zániku
Rakouska-Uherska a vzniku samostatného státu. Příběhy ostatních členů rodiny
Veselých na pozadí roku 1918 mohou zájemci poznat na edukačních programech
v dalších muzeích zapojených pro projektu Republika 100.

Objednávky od června:
Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
Michal Hančák, Tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz

Historie v zemi ukrytá

Co přinesl záchranný archeologický výzkum a památková obnova hradu Špilberk a jaké tajemství skrývala hradní studna? Prohlídka exteriéru hradu a expozice „Od hradu k pevnosti", která zachycuje stavební vývoj hradu Špilberku ve sledu různých historických událostí.
Po dohodě lze doplnit o návštěvu Dětské dílny.

Cíl: žáci se seznámí se stavebním vývojem hradu Špilberk, objasní jeho funkci v různých historických etapách, pochopí význam archeologických výzkumů a památkové péče pro záchranu historických hodnot.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Středověké město a hrad

Komponovaný program v expozicích „Od hradu k pevnosti“ a „Brno na Špilberku“, kde se žáci seznámí s tím, jak fungovalo středověké město, kdo byli jeho obyvatelé a co se dělo na hradě Špilberk. Po programu v expozici si mohou děti ověřit své vědomosti v Dětské dílně.

Cíl: žáci pochopí důležité aspekty života středověkého města a některé z nich dokáží také na základě kritického myšlení zhodnotit (obyvatelstvo, bydlení, správa města, obchod, řemesla, infrastruktura), žáci objasní funkci královského hradu.

Délka programu: cca 120 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Brno ve švédském obležení a jak to bylo dál?

Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“ s výkladem, pracovními listy a názornou ukázkou zbraní ze 17. století. Obrana Brna, život vojáků a obyvatel za třicetileté války, technika bojů, vojenská výzbroj, slavní vojevůdci. Pravda nebo fikce – brněnské pověsti v konfrontaci s historickými fakty.

Cíl: žáci pochopí důvody třicetileté války, objasní průběh švédského obléhání Brna, vysvětlí taktiku jeho obránců, rozliší legendu od historické skutečnosti.
Délka programu: 90 minut.
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Na cestě k Velkému Brnu

Průmyslová revoluce proměnila společnost. Jak se projevila na tváři města Brna a co přinesla jeho obyvatelům? Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“.

Cíl: žáci pojmenují v souvislostech důvody rozvoje města Brna v průběhu 19. století, vysvětlí, jak se tento rozvoj projevil v životě obyvatel a na podobě města.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Jak šlo řemeslo Brnem

Interaktivní program v expozici „Brno na Špilberku“ zaměřený na historii řemesel a řemeslné produkce v městě Brně od středověku po současnost. K dispozici muzejní kufřík.

Cíl: žáci rozpoznají druhy řemesla, vysvětlí význam cechů a princip fungování manufaktur, pochopí důvody přechodu k tovární produkci – to vše na konkrétních příkladech města Brna.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Dětská dílna

Dětská dílna obsahuje několik interaktivních stanovišť, která jsou zaměřena jak na obecnou historii, tak na historii města Brna. Návštěvníci si hravou formou mohou ověřit a rozšířit své znalosti. Nechybí babiččina kredenc plná „záhadných“ předmětů, spousta šatů ke zkoušení, kvízy i středověká hra.
V Dětské dílně je dovoleno na věci sahat a také fotografovat.

Cílová skupina: základní školy (5.-6. třída)
Délka: 30–60 minut

Informace a objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz
tel.: 542 123 618

SLYŠ OBRAZ, PROBUĎ SOCHU - DO EXPOZIC MODERNÍHO UMĚNÍ S VÝTVARNOU DÍLNOU

Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století.
Určeno pro ZŠ – 2. stupeň, Gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka: 60-120 min
Vstupné: Kč 50,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

OŽIV OBRAZ! - DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU

Během workshopu klasického animovaného filmu rozpohybujeme díla z expozic starého a moderního umění Muzea města Brna na hradě Špilberku. Na začátku dílny porovnáme, co bylo záměrem vybraných umělců a jak dnes my sami jejich díla vnímáme. Následně pomocí techniky ploškové animace exponáty oživíme, případně i rozezvučíme.
Žáci pracují ve skupinách a výsledkem dílny je krátký animovaný film.
Určeno pro ZŠ - 2. stupeň ZŠ, Gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka: 180-240 min, 9:00-13:00 (popř. dle domluvy)
Kapacita: 15-30 žáků, 1 lektor na 15 žáků
Vstupné: 22 a méně žáků – Kč 4000,-/skupina, 23 žáků a více – Kč 180,- /osoba, pedagogický doprovod zdarma
Místo: hrad Špilberk a Univerzitní kino Scala
Objednávky: Studio Scala, animace@kinoscala.cz, Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

 

PROGRAMY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

ŘEMESLNÉ DÍLNY

Dílny probíhají v edukačním centru, kapacita dílen omezena na 20 žáků, větší počty dětí lze rozdělit na skupiny s individuálním programem v expozici (řešení pracovních listů) nebo v Dětské dílně, pod dohledem doprovázejícího pedagoga.

 plstění mokré nebo suché
 tkaní na kolíkovém stavu
 pečení a zdobení perníků
 enkaustika - výroba přání
 výroba ručního papíru
 korálková dílna
 tisk na papír nebo textil
Délka programu: cca 120 minut.

Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
Mezipředmětový přesah: pracovní činnosti, výtvarná výchova, technologické postupy
Výchova ke kompetencím: pracovní, sociální, komunikativní, k řešení problému

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

Z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce části hradu Špilberku a přilehlých ploch je vjezd autobusů až do odvolání výrazně omezen až vyloučen. Pro možnost vjezdu a odstavení autobusu na místě je nezbytné se předem informovat na telefonních číslech 542 123 670, 542 123 614 nebo 542 123 604.

Pokud si chcete objednat pouze prohlídku v kasematech, anebo v jihozápadním bastionu, volejte tel.: 542 123 614 nebo pište na e-mail: kasematy@spilberk.cz. Jedná se o standardní prohlídku s průvodcem.

Více informací o prohlídkových trasách na Špilberku naleznete zde. 

Jak na to?

učitelChcete-li si objednat vzdělávací program s lektorem, učiňte tak, prosím, s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden až dva týdny před požadovaným termínem. Objednávku můžete sdělit lektorům telefonicky nebo e-mailem. Při objednávce zvoleného programu nezapomeňte uvést datum a hodinu, název školy, věk a přibližný počet účastníků, a rovněž kontakt na Vás (telefon, e-mail).

Na základě Vaší objednávky Vám navrhneme rozsah a kombinaci programu (historický, výtvarný, komentovaná prohlídka, tvůrčí dílna, animace), který lze upravit věku návštěvníků a zájmům pedagogů podle probíraného učiva.

Jednotná cena všech programů s lektorem pro školy je 50 Kč za žáka či studenta.

Během pobytu v muzeu je třeba respektovat základní pravidla chování v této kulturní instituci, to znamená brát ohled na ostatní návštěvníky muzea, nedotýkat se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, ve všech expozicích platí zákaz fotografování s bleskem. Prosíme proto pedagogy, aby před návštěvou muzea své žáky a studenty na tyto zásady upozornili.

Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod.

Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi. Pomůžete nám tak programy zlepšovat a přizpůsobovat zájmům a očekávání návštěvníků.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Mgr. Soňa Mertová (vedoucí oddělení)

tel.: 542 123 618, e-mail: mertova@spilberk.cz

MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz,

PhDr. Eva Picmausová  (programy k historickým výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz