Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

 

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor Kultury, Dominikánské NÁM. 3, 601 67 BRNO

 zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr

 změny nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 672/3 a část pozemku p. č. 672/1 v areálu Národní kulturní památky (NKP) Špilberk,  na adrese Špilberk 1, 662 24 Brno, v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno,   IČ 00101427. Celková výměra pronajímaných pozemků činí 44 m2.

Doba pronájmu: doba určitá.

Účel pronájmu: umístění prodejního stánku; prodejní stánek je ve vlastnictví současného nájemce.

Nejedná se o nové nabídkové řízení, nýbrž o zveřejnění záměru pronájmu pozemků za účelem uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě. Důvodem je prodloužení doby pronájmu v důsledku rekonstrukce v areálu NKP Špilberk, po kterou nelze předmět pronájmu užívat.

Způsob podávání připomínek a návrhů:

Případné připomínky, či návrhy lze zaslat nebo předat do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na Odbor kultury MMB, Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172 441, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zveřejňuje v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání

v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku  p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící k podnikání  - tzv. strážnice – v přízemí objektu východního přístavku o celkové výměře 46,40 m2, přilehlá zastřešená plocha o výměře 33,30 m2, terasa o výměře 39,40 m2 přiléhající k tzv. Východnímu přístavku a část komunikace pro pěší spojující obě venkovní plochy o výměře 25,8 m2.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, v případě terasy v měsících květen až září (1. 7. – 30. 9. 2017, 1. 5. – 29. 6. 2018), za účelem provozování lehkého občerstvení (bufetu, bistra).

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.spilberk.cz.

Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

Více informací:

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zveřejňuje v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k umístění zařízení (antény)

v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou na základě Zřizovací listiny předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

Předmětem pronájmu je část střechy budovy č. 210, Špilberk 1, tzv. bodu na střeše za účelem umístění antény a části půdy pro umístění souvisejícího zařízení.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.spilberk.cz. Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

                            

Více informací: