Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor Kultury, Dominikánské NÁM. 3, 601 67 BRNO

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmou část střechy a část půdního prostoru o celkové výměře 1 m2  v  administrativní budově,  jež  se nachází v areálu hradu Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, Budova  je součástí pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek a objekt jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČO: 00 101 427.

Účel pronájmu: umístění antény na střeše objektu a souvisejícího zařízení pro napájení v půdním prostoru objektu.

Doba pronájmu: na dobu neurčitou.
Úhrada nájemného: jednorázově na příslušný kalendářní rok.  Nájemné bude každoročně valorizováno.

Hodnocení nabídek: hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena.

Lhůta pro podání nabídek: do 11. 5. 2018 včetně.

 

Pokyny pro zaslání nabídky a plánek umístění antény jsou zveřejněny na úřední desce MMB, na internetových stránkách www.brno.cz a www. spilberk.cz.

Bližší informace poskytne a prohlídku umožní Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz., nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz.

Za Odbor kultury MMB vyřizuje Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172 184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

Záměr pronájmu – antény Špilberk

Čestné prohlášení pronájem hrad Špilberk

Další podmínky nabídkového řízení – hrad Špilberk antény